Domov se zvláštním režimem

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění § 50 se v Domově se zvláštním režimem Skalice (dále jen DZR Skalice nebo Domov), poskytují pobytové služby osobám, které v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 59 osob.


 Předmětem činnosti:

  • poskytování ubytování a stravování uživatelů
  • poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při nácviku soběstačnosti
  • zajištění lékařské péče pro uživatele
  • poskytování ošetřovatelské péče dle potřebnosti uživatelů
  • poskytování aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • poskytování sociálního poradenství
  • poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů