Domov pro seniory

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění § 49 se v Domově pro seniory Skalice (dále jen DS Skalice nebo Domov), poskytují služby sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředím ani za pomoci jiných typů sociálních služeb  nebo rodiny,a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Kapacita Domova pro seniory je 11 osob.


Předmětem činnosti:

  • poskytování ubytování a stravování uživatelů
  • poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při nácviku soběstačnosti
  • zajištění lékařské péče pro uživatele
  • poskytování ošetřovatelské péče dle potřebnosti uživatelů
  • poskytování aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • poskytování sociálního poradenství
  • poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů