Pracovní příležitosti

 

POUČENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI POSKYTNUTÝMI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE


1. Pro výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost bude Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, 671 71, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů

2. Odpovědí na inzerátem zveřejněnou nabídku pracovního místa poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení.

3. Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté osobní údaje neúspěšných uchazečů vráceny poštou (platí pro žádosti, životopisy a další přílohy došlé poštou) nebo ihned skartovány (platí pro žádosti, životopisy a další přílohy došlé elektronicky).

4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva:
• na přístup k osobním údajům
• na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
• na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně
• na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
• na přenositelnost údajů
• vznést námitku proti zpracování
• obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

5. Správce jmenoval osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, kterou je možné kontaktovat na e-mailové adrese: referent@domovskalice.cz v případě porušení nebo podezření na porušení zabezpečení osobních údajů, případně při provedení změny ve zpracování poskytnutých osobních údajů.